PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaša dôvera je pre nás kľúčová a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s  ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje používame a chránime.

1. Kto sme a naše kontaktné údaje (PREVÁDZKOVATEĽ)

BENA-SERVIS s.r.o. , Haniska 361, 04457 Haniska, IČO: 36578509 je prevádzkovateľom vo
vzťahu k osobným údajom svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého
zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v
našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na prostredníctvom e-
mailu na bena@bena.sk , alebo písomne na adrese spoločnosti. Dopyt prosím označte nápisom
„podnet Ochrana osobných údajov“.

2. Ktoré údaje spracúvame
Nespracúvame osobnitné kategórie osobných údajov. Spracúvame iba obyčajné osobné
informácie alebo anonymné online informácie, od našich zákazníkov alebo o našich zákazníkoch v
minimálnom možnom rozsahu a podľa toho, ktoré služby alebo produkty využívajú, a to najmä
nasledovné osobné údaje v týchto účeloch:

• Informácie potrebné pre vybavenie objednávky

Spracúvame o našich zákazníkoch bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na
spracovanie objednávky fyzických osôb v eshope (ako napríklad meno, priezvisko,
adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka)

• Reklamácie

Spracúvame o našich zákazníkoch bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na
spracovanie reklamácie tovaru nakúpeného v našom e-shope(ako napríklad meno,
priezvisko, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka)

• Webstránka a jej formuláre

Naša spoločnosť získava bežné osobné údaje potencionálnych zákazníkov z našich
webových stránok. Prostredníctvom registrácie alebo vyplnením záujmu o konkrétnu
službu si môže zákazník objednať tovary, produkty a služby našej spoločnosti, alebo poslať
dopyť po informáciách. Zoznam webových stránok spoločnosti: www.bena.sk

3. Ako údaje používame

Osobné údaje našich zákazníkov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi
predpismi na viacero účelov, a to najmä:

• v súvislosti a na základe plnenia uzatvorenej zmluvy a poskytnutia služby či dodania
objednaného produktu, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie a
zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi zákazníkmi. Poskytnutie osobných

údajov je v tomto prípade zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by nám znemožnilo
uzavrieť zmluvu so zákazníkom;

• v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a monitorovanie
štandardne vysokej kvality nami poskytovaných služieb a produktov a tým na zabezpečenie
Vašej spokojnosti, ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;

• v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnej
vnútornej administratívy osobných údajov zákazníkov

• na základe výslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na účel bližšie uvedený v samotnom
znení súhlasu.

Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité
výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú
na každý z uvedených účelov. Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme.

V rámci spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom spracúvame osobné údaje vrámci EÚ.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Z našej strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR

4. Ako údaje zdieľame

Osobné údaje zákazníkov zdieľame vždy len spôsobom akým nám to právne predpisy umožňujú a
na základe príslušných zmlúv zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov.

4.1 Naši sprostredkovateľia

Osobné údaje sú spracúvané (zdieľané) s nasledujúcimi kategóriami sprostredkovateľov:

– účtovná firma

– prepravca


Osobné údaje zdieľame v závislosti od konkrétnych okolností a účelu na základe (i) Vášho
súhlasu, (ii) našich oprávnených záujmov – rentability služieb a (iii) oprávnených záujmov na
efektívnu vnútornú administratívu zákazníkov

4.4 Iní príjemcovia

Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými
inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich
použitie, uchovávanie alebo sprístupne- nie je primerane nevyhnutné na:

• Dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej
správy,

• Uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia,

• Postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov,

• Ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich
zákazníkov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Vždy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného
účelu spracúvania.

5. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako náš zákazník a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s
Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) osobne v sídle spoločnosti, (ii)
elektronicky e-mailom na bena@bena.sk, alebo (iii) aj písomne na adresu sídla spoločnosti.
Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného
mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o
dodatočné overenie Vašej totožnosti.

Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
a) Právo na prístup

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ
tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia
resp § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás
požadovať, aby ste špeci kovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás
spracúvame.

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich
zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte
právo požadovať ich opravu.

c) Právo na výmaz

Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz
Vašich osob- ných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so
spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje
spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a
nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať,
aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať
napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je
spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich
spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej
spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.

e) Právo na prenosnosť

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy
uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás
obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom
formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme
priamo k inému prevádzkovateľovi.

Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy
realizovanej vo verej- nom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať voči spracúvaniu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich
oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto
spracúvaniu. Na základe Vašej námiet- ky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ
nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami,
právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho
marketingu, vrátane pro lovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po
vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

g) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp.
Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v
členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného

porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných
údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web:
www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

h) Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a
marketingové po- nuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú
námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

6. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré o zákazníkoch spracúvame získavame v prvom rade priamo od našich
zákazníkov. Tieto pritom môžeme od zákazníkov získavať priamo.

7. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Osobné údaje zákazníkov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania.
Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:

a) na základe súhlasu – po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;

b) z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností – po dobu vyžadovanú príslušným
zákonom;

c) z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;

d) z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;

8. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 25. 5. 2018

Dávame do pozornosti, že Vaše osobné údaje získané a spracúvané na marketingové účely do
25.5.2018 budeme po tomto dátume a v súlade s týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie
budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu – priamy marketing, resp.
rentabilita poskytovaných služieb a predávaných produktov. Naša spoločnosť Vás na účel
priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky,
prostredníctvom automatického volacieho systému či inou dostupnou formou. Voči takémuto
spracúvaniu máte podľa bodu 5 f) týchto pravidiel garantované právo namietať.

9. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania
legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto
pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k
zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným
predstihom upozorníme.

10. Zaväzujeme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných
údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k
zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.