slide1

Novinky

Kontakt

Ostatné služby

  • Poradenská činnosť - odborné poradenstvo pri návrhu, výstavbe, prevádzke a servise čerpacích staníc
  • Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu podľa potrieb a požiadavok zákazníka                                                                                                                                                                                   - projekt pre územné rozhodnutie - PÚR                                                                                                         - stavebné povolenie - PSP                                                                                                                                           - realizačný projekt - PRS)
  • Komplexná inžinierská činnosť počas výstavby od územného rozhodnutia až po získanie kolaudačného rozhodnutia
  • Zabezpečenie výstavby ČS z pozície generálneho dodávateľa stavby
  • Zabezpečenie dodávky technologických častí z pozície subdodávateľa
  • Čistenie nádrží v zmysle STN 75 3415, Vodného zákona 364/2004 Z.z. a Vyhl. 100/2005 Z.z.
  • Kalibrácie skladovacích nádrží podľa STN 25 7513
  • Zhodnotenie technického stavu nádrží v zmysle  STN 75 3415, STN 65 0201, Vodného zákona 364/2004 Z.z. a Vyhl. 100/2005 Z.z
  • Defektoskopia nádrží (LT, UTT a VT) s vystavením protokolov
  • Likvidácia NO vzniknutých pri činnosti na ČS

 

Non stop

BENA - SERVIS s.r.o.

Centrálny dispečing :
 
Kostolná 20, 044 13 Valaliky
Tel.: 055 / 72 99 444
fax : 055 / 72 99 445
E-mail: 
bena@bena.sk
 
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Košice
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Žilina
Servisné stredisko, miesto výjazdu - B.Bystrica
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Kežmarok